? K.I.M.I. project

 

K.I.M.I.
Kreativna interaktivna mrežna igra
(digitalni likovni elementi)

Upotreba računara omogućava nove tehnike i kulturne obrasce, kao što su interaktivni grafički korisnički interfejs, velike baze podataka, simulacija i dinamički vizuelni prikaz podataka. Lev Manovič ih definiše kao medije koji u isto vreme radikalno menjaju konvencionalne medije pretvarajući ih u nešto što on naziva „metamediji”: „Metamedijski kulturni objekat sadrži i jezik i meta-jezik – obe originalne strukture medija (filma, arhitektonskog prostora, zvuka numere) i softverskih alata koji omogućavaju korisniku da generiše ovaj opis strukture i da promeni nešto okviru nje.“ Manovič nas navodi da shvatimo medije na drugačiji način, kombinovanjem interfejsa i formata tradicionalnih medija sa novim informacijama. Predstavlja nove tehnike manipulacije kojima, pomoću softvera, dolazimo do novih medijskih formi, a zadržani su oblici konvencija starih medija, načini po kojima mapiramo stvarnost i kompleksno ljudsko iskustvo. Softverska aplikacija kreirana je u programu Adobe Flash verzija CS4. Sastoji se od tri segmenta u kojima korisnik može crtati, primenjivati efekte na objektima i, u trećem segmentu, čuvati kreiranu animaciju. Aplikacija sadrži osnovne likovne elemente koje je moguće prikazati u dve dimenzije. Ograničena je i svedena samo na osnovne likovne elemente, bez mogućnosti da se u nju uvezu video materijal ili fotografije, ali postoji mogućnost da se iz nje izveze određen produkt u vidu animacije, kao fajl koji je poseduje posebnu ekstenziju (.kim). Time se stvara zatvoren sistem koji egzistira kao hermetičan koncept, ali su u razmatranju i ostale mogućnosti i različiti načini kreativne upotrebe. Aplikaciju je moguće pokrenuti na svakom kompjuteru, a dostupna je i na internetu. Grafički korisnički interfejs dizajniran je tako da omogući komunikaciju sa korisnikom. Koristi simbole i tekst kao sredstva za posrednu komunikaciju.

KIMI aplikacija ( click )

 

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
 
K.I.M.I.
Creative interactive game
(digital visual elements)
KIMI is a software application, the interface with the elements of interaction and opportunities for creating animations. The idea of this work is to explore the software through the game, an experiment. In addition, the application is used to thinking of digital software potential compared to analog media. The purpose of interactive games is that the test simulates, designs and creates potential solutions. Drawings are generated through this application,in the process of formation of an animation segment, an error (bug, glitch) which are an integral part of the program, authentic applications, which has the properties of digital software for drawing and animation, as well as certain elements of the concept of online games. I work with digital media similar to KIMI, this applications are created in Adobe Flash CS4 version. It consists of three segments in which the user can draw, apply effects to objects and, in the third segment, keeps the animation created. The application contains the basic visual elements that can be viewed in two dimensions. Limited and reduced to the basic visual elements, without being able to import new video material or images, but with the possibility to export it from a certain product in the form of animation, as the file that has a special extension (. kim). This creates a closed system that exists as a tight concept, but at the same time provides other opportunities and different ways of creative use. Application can be run on any computer, and is also available on the Internet. Animations created in the program, are presented by simultaneous projections. Animations would follow the installation of digital prints, paintings, drawings, frames, resulting in the KIMI. In this work I explore the possibility of using software as a means of artistic expression. 

04 – 21. 10. 2011. KIMI – Galerija savremene umetnosti u Pančevu

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva RS i

Gradske uprave grada Pančeva